FTO - Franciskus Tredje Orden inom Svenska Kyrkan
16:50:24 den 19 July 2019
 Den helige

FRANCISKUS' TREDJE ORDEN - FTO
Syfte och funktion

Uppgiften för ett liv i franciskansk anda brukar uttryckas på följande sätt:
 • att göra Kristus känd och älskad överallt;
 • att främja en anda av broderskap mellan alla människor och därmed att bidra till att bryta ned alla slags murar människor emellan.
 • att leva ett liv i enkelhet, fri så mycket som möjligt från beroende av lyx, status, saker, pengar, o d och i stället vara inställd på ett med glädje kunna dela med sig av sig själv och sitt eget.
Sättet att förverkliga detta är:
 • ett regelbundet böne- och gudstjänstliv med eukaristin (nattvarden, mässan) i centrum.
 • studier av olika slag, som ger större kännedom om vår kristna tro och kyrkans liv, om människor och deras personliga och sociala förhållanden, om miljö och politik och om annat, som har betydelse för den franciskanska kallelsens omsättning i handling. Bibelstudiet (en enskilda och/eller det gemensamma) är förstås en viktig och självklar del i studiearbetet.
 • en aktiv insats för Guds rika i någon form: i kyrkan, somhället, internationella sammanhang, sjukvården, fångvården, miljövården, e d.
Kännetecknen för den franciskanska andan kan anges med orden ödmjukhet, kärlek och glädje, egenskaper, som man inte "skaffar sig", men frukter, som man gärna ber om att de skall mogna fram.

Inspirationskälla till ett kristet liv är för franciskanerna, utöver bibeln och den allmänneliga kyrkans tro och liv, givetvis den helige Franciskus, hans liv och gärning och hans vilja att "leva evangeliet".

Medlemskap i orden

Sitt medlemskap i orden betraktar tertiarien som grundat i en personlig kallelse från Gud att leva sitt kristna liv i den inspiration, som utgår från franciskus, en kallelse, som man då har uppfattat som gällande livet ut, och som man prövat en tid, först som postulant (oftast 1/2 år), sedan som novis (ca 2år).

Varje tertiarie gör upp i samarbete med ordens andlige ledare en levnadsregel, där det, som är karaktäristiskt för den franciskanska andan får en utformning, som är personligt anpassad till vars och ens speciella förutsättningar, en regel, som därför kan ändras, när de personliga förutsättningarna ändras. Sina löften att vilja hålla sig till regeln förnyar man en gång om året.

Vägen till detta medlemskap börjar med att man som postulant under c:a 1/2 år prövar att följa en personlig levnadsregel, som då är mycket enkel utformad, utan att avge några som helst löften. Om man tillsammans med orden finner, att detta fungerar bra, kan nästa steg bli, att man blir upptagen som novis i orden och lever med en något mer utförlig regel, som man lovar att försöka följa. Novistiden varar i regel två år. Finner både novisen och orden det lämpligt, blir man sedan upptagen helt och fullt till tertiarie. Då är alltså den allvarligt menade intentionen, att detta medlemskap skall gälla resten av livet.

Möjligheter till gemenskap och information

Ibland går en inbjudan ut till alla på adresslistan att i mån av tid och möjlighet delta i en gemensam träff för att bättre lära känna den franciskanska inspirationen och varandra.Man möts då till gudstjänster, samtal och överläggningar.
 • För tertiarier (inkl noviser) är det årligen återkommande generalkapitlet obligatoriskt. Då sker förnyelsen av löftena, och då kan nya tertiarer och noviser bli upptagna. Till generalkapitlet är också postulanterna välkomna. Man får då också tillfälle till att samtala om mera interna angelägenheter och att stärka den inre gemenskapen.
 • F ö hålls kontakten uppe från FTO:s sida genom rundbrev då och då, genom mailinglista för de som är på nätet. De som är mera fast knutna till orden, får från England den regelbundet utkommande SSF-publikationen "Third Order Chronicle".
 • Den som vill veta mer om det franciskanska livet i och omkring FTO, kan skicka ett E-post :
   Jan-eric Jonsgårdenn
   Segerstavägen 22
   741 00 Knivsta
   Tfn:018-34 13 51